« Aktualności

Wiza turystyczna do Egiptu podróżeje…

Koszt wizy tu­ry­stycz­nej do Egip­tu wzro­śnie od 1 maja 2014 r. Od tej pory za­miast do­tych­cza­so­wych 15 do­la­rów (około  45 PLN) za wjazd do Kraju  trze­ba bę­dzie za­pła­cić 25 do­la­rów (ok. 75 PLN).

Oby­wa­tel RP może przed przy­jaz­dem do Egip­tu ubie­gać się o wizę  w egip­skim przed­sta­wi­ciel­stwie dy­plo­ma­tycz­nym   lub otrzy­mać ją na lot­ni­sku w Egip­cie. Wizy tu­ry­stycz­ne wy­da­wa­ne są na okres 30 dni. WAŻNE: Pasz­port po­wi­nien po­sia­dać co naj­mniej 6-mie­sięcz­ną waż­ność.

© 2022