« Aktualności

13-latka z Indii najmłodszą kobietą na Mount Everest

Ma­la­vath Purna w so­bo­tę zdo­by­ła Mount Eve­rest. Ma 13 lat i jest naj­młod­szą ko­bie­tą, która sta­nę­ła na tym szczy­cie.

W wy­pra­wie to­wa­rzy­szył jej 16-let­ni ko­le­ga, Sa­dha­na­pal­li Anand Kumar. Na­sto­lat­ki są ucznia­mi i sty­pen­dy­sta­mi So­cial We­lfa­re Edu­ca­tio­nal So­cie­ty w An­dh­ra Pra­desh. Na szczyt we­szli w so­bo­tę o 6 rano, po 52- dnio­wej wy­pra­wie.

Duet zo­stał wy­ty­po­wa­ny spo­śród  150 mło­dych ludzi, któ­rzy w ra­mach ini­cja­ty­wy pro­mo­wa­nia ak­tyw­no­ści wśród uczniów szko­ły, za­in­te­re­so­wa­li się spor­ta­mi eks­tre­mal­ny­mi i prze­szli wstęp­ne ba­da­nia.

Dwu­dzie­stu uczest­ni­ków pro­gra­mu zo­sta­ło wy­sła­nych do pre­sti­żo­wej szko­ły dla al­pi­ni­stów w Dar­je­eling. Po od­by­ciu szko­le­nia ze spor­tów eks­tre­mal­nych, dzie­więć osób zo­sta­ło wy­sła­nych na tre­nin­gi wy­so­ko­gór­skie na gra­ni­cy Indii i Chin.

Dwoje stu­den­tów z naj­wyż­szym stop­niem wy­trzy­ma­ło­ści, siły i kon­dy­cji zo­sta­ło wy­sła­nych w kwiet­niu na wy­pra­wę na Mount Eve­rest. We­dług ofi­cjal­nych ko­mu­ni­ka­tów człon­ków eks­pe­dy­cji, na­sto­lat­ki wra­ca­ją do bazy.

 

© 2021